Zápis ze zasedání 13.9.2013

18.09.2013 09:52

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hraběšín konaného dne 13.9.2013 od 19.00 hod.

 

 

Přítomni: Malý Jiří, Kunášek Jaroslav ml., Hospodka Václav, Olivová 

                Ilona, Kunášek Jaroslav st., Grád Jiří

 

Zapisovatelem byl stanoven: Jaroslav Kunášek ml.

 

 

 

Program zasedání:

 

 1. seznámení s průběhem realizace vodovod, kanalizace a ČOV
 2. smlouvy s ČEZ na odběrné místo na ČOV
 3. smlouvy se společností ČEZ  na odběrné místo p. Václavík
 4. smlouva s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha
 5. žádost p. Krče o přístavbu
 6. úprava cen dřeva, pronájmu hasičské klubovny, budovy školy
 7. navýšení limitu pokladny
 8. návrh rozpočtového opatření
 9. kontrola hospodaření obce
 10. smlouva k přečerpávací stanici

 

 

 

 

 1. Zastupitelé byli seznámeni s průběhem realizace výstavby vodovod, kanalizace a ČOV a s průběhem vyřizování žádosti o úvěr.

Zastupitelé vzali na vědomí.

 

 

2.  Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou se společností ČEZ na zřízení přípojného  místa k ČOV vodojemu a zřízení věcného břemene s tím související..

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.

Návrh usnesení: smlouva se společností ČEZ k odběrnému místu ČOV a vodojem

Hlasování:  pro   6  ,  proti  0  ,  zdrželo se  0

Usnesení bylo schváleno

 

 

3.  Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou se společností ČEZ na zřízení přípojného místa p. Václavík a zřízením věcného břemena.

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.

Návrh usnesení: smlouva se společností ČEZ k odběrnému místu p. Václavík

Hlasování:  pro   6  ,  proti  0  ,  zdrželo se  0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

 

4.  Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou s Archeologickým ústavem AV ČR Praha Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

Zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy o provedení archeologického průzkumu a    doporučilo dohodu k podepsání.

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.

Návrh usnesení: smlouva s Archeologickým ústavem Praha.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

5. Zastupitelé byli seznámeni s žádostí p. Krče o přístavbu. Žádost byla schválena Stavebním úřadem Čáslav.

Zastupitelé vzali na vědomí.

 

 

6. Zastupitelstvo projednalo návrh na úpravu cen dřeva a pronájmu hasičské zbrojnice a školy.

Základní ceny dřeva se navyšují o DPH.

U pronájmu na dobu kratší 48 hodin se  navyšují o DPH.

U pronájmu delšího jak 48 hodin se DPH nepočítá.

Návrh usnesení: úprava cen dřeva a pronájmu hasičské klubovny a budovy školy

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo návrh na zvýšení limitu obecní pokladny na částku 75. 000,-Kč.

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.

Návrh usnesení: navýšení obecní pokladny na částku 75.000,-Kč

Hlasování:  pro   6  ,  proti  0  ,  zdrželo se  0

Usnesení bylo schváleno

 

 

8. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtového opatření č.4/2013 ve výši příjmů 1 275 058,-Kč ve výši výdajů 360 550,-Kč a byl schválen přebytek rozpočtu 914 508,- Kč .

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.

Návrh usnesení: schválení rozpočtového opatření č. 4/2013

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z kontroly hospodaření obce.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

10. Zastupitelstvo bylo předběžně seznámeno s návrhem smlouvy k přečerpávací stanici s obcí Krchleby a odsouhlasilo přípravu smlouvy, která bude předložena na příštím zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

 

 

 

Ověřitelé:                                                                       Zapisovatel: Jaroslav Kunášek

 

 

Kunášek Jaroslav st.

 

                                                                                       Malý Jiří – starosta obce

 

Hospodka Václav