Výzva občanům, osobám s vlastnickými právy k pozemkům a stavbám na území obce Hraběšín_POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU obce Hraběšín

10.10.2019 18:31

Obec Hraběšín pořizuje nový územní plán. O průběhu pořizování tohoto nového Územního plánu obce Hraběšín bude veřejnost průběžně informována prostřednictvím internetových stránek obce Hraběšín.

 

I když stavební zákon, podle kterého se projednání územního plánu řídí, v této fázi nepřipouští připomínkování veřejnosti, přesto po dohodě se zhotovitelem chceme již v této době vyzvat občany a osoby s vlastnickými právy k pozemkům a stavbám na území obce, aby se podíleli na přípravě nového ÚP obce Hraběšín a sdělili nám své podněty, připomínky, zejména podněty k tomu, jakým způsobem  má nový ÚP zahrnovat jejich pozemky a nemovitosti.

Podněty a připomínky musí být podány písemně na obecní úřad v Hraběšíně do 24.10.2019. Podané podněty, připomínky budou shromážděny a následně jménem obce předány zhotoviteli územního plánu k zapracování.

Územní plán nově stanovuje regulační podmínky, co lze a nelze připustit na všech urbanizovaných ale i neurbanizovaných plochách, nově vymezuje rozvojové lokality pro bydlení, sport, výrobu, podnikatelské činnosti apod.

 

Územním plánem bude určen rozvoj obce na budoucí desítky let, z čehož je zřejmý jeho velký význam.